วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมเด็กพิเศษ

                                                   23 เมษายน  2556 
                                                    อบรมเด็กพิเศษเรียนร่วม

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมเด็กพิเศษ                                              
                                                 22 - 24  เมษายน  2556
                               การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
                                            และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                                   สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรม                                               19  เมษายน  2556
                                                  อบรมเชิงปฏิบัติการ
                                             โครงการสร้างความเข็มแข็ง
                                      ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                       ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

55 รางวัล ที่สามารถยื่​นขอให้มีและ​เลื่อนวิทย​ฐานเชิงประ​จักษ์

       นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า
       จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน 55 รางวัล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สำหรับรางวัลทั้ง 55 รางวัล ที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ มีดังนี้
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
2. รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
3. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
5. โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”
6. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ)
7. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
8. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
9. ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
10. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี”
11. ครูภาษาไทยดีเด่น
12. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
13. รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน
14. นักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
15. ผู้มีผลงานดีเด่น(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ)
16. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
17. ครูภูมิปัญญาไทย
18. ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
19. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น
20. สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาดีเด่น
21. ครูผู้สอนดีเด่น
22. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
23. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
24. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ
25. ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
26. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
27. ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
28. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1
29. ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
30. นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้
31. รางวัลพระราชทาน “เสมาธรรมจักร”
32 .รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1
33. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
34. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม
35. รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ
36. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
37. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
38. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
39. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ
40. รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ
41. รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
42. รางวัลเขียนแผนธุรกิจ(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ)
43. รางวัลกรุงไทยยุววานิช
44. รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ
45. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
46. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ
47. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1 )
48. รางวัล องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน
49. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัลพระราชทาน
50.รางวัลยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ)
51. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
52. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
53. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
54. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1
55 รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา (ดีเด่นระดับประเทศ)
(ที่มา:ข่าวจากครูโน้ต)
    

 ที่มา   http://warawuit.wordpress.com

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

งานหลวงพ่อ


                                                       16  เมษายน  2556
                                                  งานพระราชทานดินบรรจุศพ
                                                       พระครูวิบูลพัฒนกิจ
                                      อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมารามบ้านบัวโคก

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

ทำบุญ


          
                                                  15 เมษายน  2556  
                            ทำบุญเนื่องในงานพระราชทานดินบรรจุศพพระครูวิบูลพัฒนกิจ

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

ช่วยงาน

                   14  เมษายน  2556  ตัวผ้วจีวรหลวงพ่อวิบูลพัฒนกิจให้ญาติโยมบูชาสักการะ

แห่ลูกแก้ว

                        13  เมษายน  2556  แห่ลูกแก้วและหุ่นหลวงพ่อวิบูลพัฒนกิจ

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

ช่วยงาน
                                           13 เมษายน  2556  ช่วยงาน 
                                 พระราชทานดินบรรจุศพพระครูวิบูลพัฒนกิจ

งานหลวงพ่อ


                               12  เมษายน  2556  ช่วยงานพระราชทานดินบรรจุศพ
                        พระครูวิบูลพัฒนกิจ  อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมารามบ้านบัวโคก

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรม                                    อบรมหลักสูตรอาเซียน 10 เมษายน  2556

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556