วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การหาค่า S.D. ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หรือค่า ( S.D.) 
 ใช้สูตร  STDEV  มีวิธีการดังนี้ รูปที่ 1 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย Microsoft excel 2010

1. ให้นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่เซลล์ที่ต้องการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หลังจากนั้นคลิกที่ฟังก์ชั่น  
เพื่อทำการใช้สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  STDEV  ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 เลือกใช้สูตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน STDEV

2. เลือกสูตร STDEV คลิกตกลง เพื่อเริ่มต้นใช้สูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลดังรูปที่ 2
 

                                         รูปที่ การเลือกช่วงคะแนนที่ต้องการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.  จากนั้นให้นำเคอร์เซอร์ไปวาง ลากเลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สังเกตด้านบนฟังก์ชั่นสูตร จะขึ้นว่า  = STDEV(49:C60)
ซึ่งหมายความว่า ให้หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงคะแนนดังกล่าว  หลังจากนั้นคลิก  ตกลง  
ดังภาพที่ 3
4. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต้องการทราบ  ก็จะแจ้งในตารางด้านล่างสุด 
 ..........................................................
ที่มา  http://tipwithme.blogspot.com/2013/04/microsoft-excel-sd.html  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น